മാൾട്ടാ വാർത്തകൾ

മാൾട്ടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ അടക്കമുള്ള മൂന്നാം ലോകരാജ്യക്കാർക്ക് ആശ്വാസവാർത്ത

വലേറ്റ:മാൾട്ടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസവാർത്ത. ഇനിമുതൽ ഐഡി കാർഡ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ മെഡിക്കൽ ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ റിന്യൂവൽ തുടങ്ങി മെഡിക്കൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. വർഷങ്ങളായി മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ദുരിതത്തിനാണ് അവസാനമാകുന്നത്. പലർക്കും മെഡിക്കൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നതിന് ആഴ്ചകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയിൽ, ഇതിനാണ് പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത്.

ഇതുകൂടാതെ മറ്റു ചില മാറ്റങ്ങളും ഐഡന്റിറ്റി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു. ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവാസികളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

യുവധാര ന്യൂസ് 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button